Algemene en leveringsvoorwaarden van
Bloom |Communicatie met Zorg   

Toepasselijkheid

Artikel 1

De leveringsvoorwaarden van Bloom zijn van toepassing en bindend voor alle opdrachten. De opdrachten betreffen doorgaans trainings- en coachingsactiviteiten en soms ook advisering.

De samenwerking tussen opdrachtgever en Bloom wordt geregeld door middel van een, door de opdrachtgever voor akkoord getekend voorstel/offerte; dit is de door beide partijen aanvaarde overeenkomst. Van de leveringsvoorwaarden van Bloom kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Duur en beëindiging

Artikel 2

De overeenkomst wordt aangegaan voor de werkzaamheden beschreven in de offerte voor de duur/tijdspanne waarin deze activiteiten plaatsvinden, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen.

Artikel 3

De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd volgens de wettelijke bepaling. Binnen deze periode mag de opdrachtgever afzien van een eerder gedane toezegging. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door één der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 4

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze verplicht een bedrag te betalen dat overeenkomt met de afspraken gemaakt in de annuleringsvoorwaarden, alsmede voor de (voorbereidende) werkzaamheden die Bloom reeds heeft verricht. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Bloom kan Bloom geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding.

Bloom is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de relatie normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, is Bloom verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.

Honoraria, kosten, declaraties en annulering

Artikel 5

De honorering van het bureau geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uur- en dagdeeltarieven. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag Bloom niet van deze begrotingen afwijken, behalve bij tussentijdse wijziging van de opdrachten door de opdrachtgever.

Artikel 6

Naast de in het vorige artikel bedoelde beloningen zijn verschuldigd kosten van door Bloom ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht. Op begrotingen en declaraties worden de kosten onderscheiden in: dagdeel/delen trainers Bloom, dagdeel/dagdelen externe cotrainers/ acteurs en evt. reis- en verblijfskosten.

Over de overeengekomen c.q. gedeclareerde bedragen wordt geen omzetbelasting berekend, tenzij het activiteiten betreft die niet gericht zijn op kort beroepsonderwijs (bijvoorbeeld adviesuren).

Voor kosten van derden is het bureau gerechtigd een redelijke opslag te berekenen om rente en risicolasten te dekken, mits de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst in kennis is gesteld van het te berekenen opslagpercentage.

Artikel 7

In principe verloopt de betaling van derden via Bloom. Bloom is gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor administratiekosten. Ook is het bureau dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

Artikel 8

Bloom declareert in principe na levering van de diensten. In het geval van zogenaamde “open trainingen” wordt voorafgaand aan de training gefactureerd.

Bij annulering van de inschrijving bij “open trainingen” geldt dat de deelnemer tot 4 weken voor aanvang de deelname kan annuleren zonder bijkomende kosten. Bij annulering tot 1 week voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Binnen 1 week voor aanvang vragen wij 100% tegemoetkoming in de kosten. De inschrijving overdragen aan een collega kan eventueel in overleg. Bij overige diensten geldt dat kosten van derden bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk kunnen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van Bloom bedraagt eenentwintig dagen. Betaling geschiedt door overboeking van het factuurbedrag op het op de factuur vermelde rekeningnummer (IBAN).

Artikel 9

Onverminderd het in artikelen 5 en 6 bepaalde is Bloom verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover tijdig met de opdrachtgever in contact te treden.

Artikel 10

Bloom is verplicht om een adequate uren- en kostenverantwoording op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting vervalt indien sprake is van een tussen beide partijen overeengekomen vaste vergoeding voor een opdracht.

Artikel 11

Bij annulering van de trainingen en overige activiteiten geldt dat de opdrachtgever tot 3 weken voor aanvang van de activiteit de betreffende activiteit kan annuleren zonder bijkomende kosten. Bij annulering tot 1 week voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Binnen 1 week voor aanvang brengen wij 100% in rekening. In geval van individuele inschrijving gelden dezelfde condities. De inschrijving overdragen aan een collega kan eventueel na overleg.

Meldingsplicht

Artikel 12

Indien een opdrachtgever blijvend in gebreke blijft ten aanzien van financiële verplichtingen, is Bloom verplicht daarvan melding te doen bij een daartoe aangewezen instantie.

Geheimhouding

Artikel 13

Bloom verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever mag Bloom die geheimhouding doorbreken en/of op grond van een wettelijke plicht.

Intellectueel Eigendom

Artikel 14

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bloom zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Bloom verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, trainingsprogramma’s, scripts en handouts (o.a. power points) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en deelnemers en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden openbaar gemaakt tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De door Bloom verstrekte documenten mogen noch door de opdrachtgever noch door deelnemers worden gebruikt om concurrerende activiteiten te ontplooien.

Bloom behoudt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Bloom is te allen tijde gerechtigd om de naam Bloom op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Bloom openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Verantwoordelijkheid

Artikel 15

Bloom toetst zijn werkzaamheden aan de algemeen geldende wettelijke normen en aan andere algemeen geldende regelingen en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien een klacht tegen een opdrachtgever wordt ingediend of een vordering in rechte wordt ingesteld, voortvloeiende uit een opdracht, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met Bloom. Indien (ook) het bureau in rechte wordt aangesproken, heeft het bureau het recht zelfstandig – eventueel naast de opdrachtgever – verweer te voeren.

Klachtenprocedure

Artikel 16

Indien de opdrachtgever zelf of namens een deelnemer een klacht wil indienen dan kan dit bij 1 van de vennoten. Zij zullen binnen 3 dagen de klacht in behandeling nemen en de indiener van een reactie voorzien. Mocht nader onderzoek noodzakelijk zijn dan zal Bloom de indiener binnen 3 dagen op de hoogte brengen van de termijn die het onderzoek in beslag neemt en wanneer reactie mag worden verwacht. Mocht de indiener geen genoegen kunnen nemen met de reactie van Bloom inzake zijn klacht dan heeft indiener de mogelijkheid zich te wenden tot Calibris (www.calibris.nl), verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven in de zorgsector. Bloom ontving in 2009 deelcertificering voor de scholing ten behoeve van het triagediploma van doktersassistenten op de huisartsenpost.

Bloom beschouwt het advies van deze instantie als bindend, eventuele consequenties worden door Bloom snel afgehandeld. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De afhandeling wordt geregistreerd en bewaard voor de duur van een kalenderjaar.

Aansprakelijkheid

Artikel 17

Bloom is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij advisering in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn advisering in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Artikel 18

Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten, niet zijnde advisering, gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Bloom ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

De aansprakelijkheid van Bloom voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde zaken en of diensten, zoals in dit artikel bedoeld, is beperkt tot het bedrag van zijn beloning, verminderd met de out-of-pocket-kosten, ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Bloom is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 19

De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Bloom aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Bloom effectief vrijwaart. Bloom zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

De opdrachtgever vrijwaart Bloom tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.

Artikel 20

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens

Artikel 21

Indien Bloom bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt van beide partijen geacht dat zij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Voor zover het bepaalde in de verwerkersovereenkomst strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de verwerkersovereenkomst.

Overmacht

Artikel 22

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bloom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bloom niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Bloom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bloom zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Bloom ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bloom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.