Privacy statement

Bloom Communicatie met Zorg hecht belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die, in het kader van de werkzaamheden (uitvoeren van de opdrachten) en dienstverlening, worden verstrekt. Ons bureau stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan je iemand (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Reikwijdte privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen/ontvangen/ binnenkrijgen. Bloom vraagt op en gebruikt uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van medewerkers alleen met als doel:

  • het uitvoeren van opdrachten (training, coaching, advisering)
  • voor de doelen waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven.

We verzamelen twee categorieën persoonsgegevens van en over u:

  1. naam en contactgegevens van u als opdrachtgever en/of uw medewerkers (naam, telefoon, emailadres)
  2. betalingsgegevens voor zover die de facturen betreffen en nodig zijn voor het opstellen van de administratie van het kantoor (wij gebruiken uw persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen);

Daarnaast maken wij ten behoeve van trainingen soms gebruik van door u beschikbaar gestelde triagegesprekken en bijbehorende verslaglegging. Als dit het geval is werken we op basis van een (verwerkers-)overeenkomst waarin de bijzonderheden ten behoeve van veilig gebruik zijn vastgelegd. In elk geval zijn alle directe en indirecte persoonsgegevens verwijderd, zowel uit het gesprek (het gesprek is digitaal geanonimiseerd) als uit de verslaglegging (de persoonsgegevens zijn gewist of onherkenbaar gemaakt).

Welke persoonsgegevens verwerkt Bloom en waarom?

Bloom verwerkt uw persoonsgegevens nadat u die hebt gegeven voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt en voor het incidenteel verzenden van een nieuwsbrief om u te informeren over onze activiteiten. U kunt zich te allen tijde en eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrief.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan:

  • nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
  • voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van de wettelijke verplichtingen

Website

Bloom heeft passende maatregelen genomen, om het bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen teneinde misbruik te voorkomen. Deze verklaring is ook van toepassing op de persoonsgegevens die binnen komen via een bezoek aan onze website (contactformulier). Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Kijk daarvoor bij het privacybeleid van de desbetreffende website voor meer informatie.

Gebruik van cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analyse cookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. Zie hiervoor ook de eigen voorwaarden van Google.

Beveiliging gegevens en systemen 

Het kantoor heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons bureau dan vragen wij u om dit via een brief kenbaar te maken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpsersoonsgegevens.nl).  

Bloom behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot: Bloom Communicatie met Zorg, Leuvensestraat 92, 2587 GL Den Haag, of aan josianne@bloomies.nl.